Komunikat w związku z sytuacją na Ukrainie

W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie przekazujemy na prośbę Administracji Celno-Skarbowej apel, by osoby odpowiedzialne za organizację konwoju z pomocą humanitarną zwróciły uwagę na poniższe szczegóły:
1. dla konwoju należy dokonać odprawy celnej eksportowej w urzędzie celnym wewnętrznym, właściwym ze względu na załadunek; pozwoli to na znaczące skrócenie czasu odprawy celnej na przejściu granicznym.
2. towary należy ująć w jednej pozycji taryfy celnej i dołączyć do zgłoszenia celnego specyfikację towarową.
Zachowanie powyższych reguł pozwoli na uniknięcie problemów i znaczące przyspieszenie załatwienia formalności celnych na przejściu granicznym.
Prosimy również, by w miarę możliwości nie pobierać opłat za pomoc przy organizowaniu odprawy celnej konwoju.

Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Miło nam jest poinformować Państwa, że Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji z dniem 27.10.2021 r. została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.
Dzięki temu członkostwu będziemy mogli brać udział w posiedzeniach zwoływanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wydawać opinie oraz występować z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczych.

dot. szczepień przeciwko COVID-19 dla funkcjonariuszy Służby Celnej

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji chciałbym zwrócić się do Pana Ministra by planowanymi szczepieniami przeciwko wirusowi COVID przewidzianymi dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej objąć również agentów celnych.
Agenci celni są specjalną w mojej ocenie grupą zawodową, będąca pomostem i łącznikiem między Krajową Administracją Skarbową a importerami, eksporterami i firmami transportowymi. Z tego względu jest to grupa narażona na znaczne ryzyko zakażenia COVID. W związku z tym byłoby bardzo pożądane, gdyby ta grupa została zaszczepiona łącznie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, z którą to w sposób bliski i bezpośredni na co dzień współpracuje.

Z poważaniem

Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Stanowisko dot projektu

Szanowni Państwo

W dniu 08.12.2020 r. z inicjatywy Departamentu Cła i Podatków Ministerstwa Finansów i w odpowiedzi między innymi na uwagi złożone przez naszą Izbę do nowelizacji art. 33a ustawy o VAT chciałbym krótko przedstawić zaproponowany przez Departament Cła i Podatków przy wsparciu prezesa PISIL pana Marka Tarczyńskiego i przedstawiciela firmy doradczej ATNEO pana Rafała Pogorzelskiego kierunek dalszych działań zmierzających do zmiany niekorzystnych w tej formie zapisów dla agencji celnych. Co do zasady wszyscy dyskutanci wraz z przedstawicielami MF zgodzili się, że obecne zapisy art. 33a nie mogą pozostać w takiej formie. Wszyscy uznaliśmy, że są one krzywdzące a nawet niebezpieczne pod względem finansowym dla agencji celnych, która nie dość, że nie ma wpływu na działanie swojego klienta (złożenia prawidłowych rozliczeń w deklaracji podatkowej) jak również bezwzględny brak możliwości dokonania korekty celem sprostowania ewentualnych błędów popełnionych u klienta, powodują, że stosowanie zgłoszenia celnego z zastosowaniem art. 33a stało się ekstremalnie niebezpieczne. Niestety po ustaleniu stanu faktycznego w jakim znalazły się agencje celne po wprowadzeniu nowego JPK nasze propozycje wyjścia z tej trudnej sytuacji były już zgoła odmienne. MF z góry założyło, że nie odstąpi od razu od solidarnej odpowiedzialności tylko będzie stopniowo „luzowało” obostrzenia.

Jako prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji przyjąłem najbardziej jednoznaczne i daleko idące rozwiązanie, bezwzględne usunięcie zapisów o solidarnej odpowiedzialności za błędy czy uchybienia nie powstałe w agencji celnej i nie przez nią zawinione. Agencja celna jako podmiot gospodarczy w swoim zakresie działalności zobowiązana jest do starannego i profesjonalnego przygotowania zgłoszenia celnego, reprezentowania swojego klienta (podmiot Importujący) przed organami celno-skarbowymi w oparciu o udzielone pełnomocnictwa celne. Agencja celna nie ma w zakresie swojej działalności prowadzenia czynności księgowych czy rozliczeń wewnętrznych podmiotu importującego. Co najwyżej może we współpracy z nim ustalić zgodność wysokości należności podatku importowego VAT z tytułu zadeklarowanych zgłoszeń celnych do wartości wpisywanych przez podmiot do deklaracji podatkowej. Podatnik (podmiot importujący) jest tak samo dostępny i weryfikowalny w systemach służby celno-skarbowej jak agencja celna. Nie ma w tym zakresie żadnych różnic. Dlaczego więc agencja celna ma być podmiotem bardziej lub mniej wiarygodnym niż podmiot, który reprezentuje ? Co ma o tym przesądzać ? Jaki jest udział wynagrodzenia agencji celnej do wysokości należności z tytułu VAT (zasada proporcjonalności) ?

W czasie składania propozycji przez pozostałych uczestników spotkania padły różne propozycje miedzy innymi propozycja możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej z czym bezwzględnie należy się zgodzić (zakładając oczywiści odrzucenie mojej propozycji całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej agencje celną) w „okresie przejściowym”

Padła również propozycja ograniczenia stosowania zgłoszenia celnego z zastosowaniem art. 33a do agencji celnych posiadających AEO na co nie ma naszej zgody, ponieważ certyfikat AEO nie ma żadnego związku z wiarygodnością podmiotu importującego, który jeśli będzie chciał dokonać jakiejkolwiek malwersacji to to zrobi nie zależnie od posiadania AEO przez agencję celną, ponieważ jak już wspominałem nie ma ona żadnego instrumentu kontrolnego czy przymusowego wpływającego na funkcjonowanie podatnika, którego reprezentuje.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, którego nie podnosiliśmy w trakcie naszego spotkania a mianowicie w obrocie wewnątrzwspólnotowym rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej jest standardem gdzie ilość dokonywanych dostaw/nabyć jest niewspółmiernie wyższa od tego co stanowi omawiany import a nie stosuje się tam żadnych dodatkowych wymogów tj. certyfikatów, pozwoleń, zabezpieczeń, obostrzeń. Dlaczego więc założenie, że omawiana procedura importu niesie za sobą takie ryzyko nadużyć i to na dodatek przy użyciu agencji celnej ?

Czekamy z niecierpliwością na propozycje Ministerstwa Finansów i na dalszą konstruktywną dyskusję. Mam nadzieję, że wypracujemy stanowisko, które będzie zadowalające obie strony. Interes Skarbu Państwa musi być bezwzględnie zabezpieczony co nie podlega dyskusji, niemniej jednak musi to być zrobione z poszanowaniem środowiska przedsiębiorców, którzy ten budżet w dużej mierze tworzą.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Piotr Gołdyn Prezes Izby

Kolejna nowelizacja art. 33a

Ministerstwo Finansów
Departament Cła i Podatków

Kolejna nowelizacja art. 33a ustawy o VAT diametralnie zmienia warunki świadczenia usług przez
agencje celne w zakresie zgłoszeń celnych z zastosowaniem art.33a pozwalającego importerowi na rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej. O ile dotychczas można było w bardziej lub mniej skuteczny sposób „przypilnować” i sprawdzić podatnika/importera z prawidłowości rozliczenia podatku VAT przy pomocy deklaracji podatkowej, przesyłanej przez podmiot, agencji celnej o tyle od 01.10.2020 będzie to praktycznie niemożliwe. Wprowadzana przez MF zmiana dotycząca połączenia nowego
pliku JPK z deklaracją podatkową spowoduje, że wszystkie transakcje handlowe zostaną zapisane w jednym pliku JPK co będzie oznaczało dla podatnika udostępnienie agencji celnej wszystkich danych o obrocie firmy, łącznie z danymi kontrahentów, również tych funkcjonujących w obrocie krajowym, których dane nie są potrzebne do rozliczenia podatku VAT przy zastosowaniu art. 33a w zgłoszeniu celnym. Oznaczać to będzie, że podatnik nie udostępni tych danych i agencja celna nie będzie mogła zweryfikować wartości podatku naliczonego w zgłoszeniu celnym z kwotą wykazaną przez podmiot w JPK. Wobec powyższego jaka agencja celna zdecyduje się podjąć ryzyko dokonywania zgłoszeń celnych z zastosowaniem art. 33a nie mogąc zweryfikować prawidłowości danych i odpowiadać solidarnie za ewentualne błędy lub braki popełnione przez importera zgodnie z zapisami art. 33a ? Od samego początku wprowadzenia tych regulacji staliśmy jako Izba na stanowisku, że nie możemy odpowiadać za nie swoje błędy lub uchybienia. Ustawodawca nie powinien stosować regulacji typu „kowal zawinił, Cygana powiesili”. Zostajemy całkowicie bezbronni wobec takich regulacji prawnych i znów część importu zostanie przekierowana do obcych portów na odprawy fiskalne, które niezmiennie odbywają się według identycznych zasad od wielu lat dzięki czemu charakteryzują się
stabilnością i przewidywalnością co zarówno dla importerów jak i agencji celnych jest rzeczą kluczową. Niestety tak niestabilne prawo prowadzi do utraty zaufania wobec organów Państwa i nie służy rozwojowi gospodarki opartej w dużej mierze na obrocie towarowym z całym światem.

Z poważaniem
Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Nie takich zmian oczekiwaliśmy!!!

Poniżej publikujemy analizę naszego Radcy Prawnego Pana Pawła Polakowskiego z którą utożsamiają się również nasi lokalni funkcjonariusze celni.

Liczę na poddanie szczegółowej analizie znowelizowanych zapisów w art. 33a i rychłej ich zmiany.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości

Prezes Izby

Piotr Gołdyn

Opinia do zmian w 33a.
Przepisy te rozumiem w ten sposób:

  • rozliczenie podatku importowego w deklaracji VAT przysługuje każdemu podatnikowi VAT (ust. 1)
  • jeżeli podatnik nie ma AEO lub nie ma pozwolenia na procedurę uproszczoną zgłoszenie musi być przygotowane przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego (ust. 2 pkt 3, ust. 2d)
  • jeżeli podatnik nie rozliczył podatku w deklaracji VAT, to traci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji i musi zapłacić podatek z odsetkami (ust. 7) – w mojej ocenie oznacza to, że spóźnienie z deklaracją VAT, pomyłka co do kwoty powoduje automatycznie powstanie obowiązku zapłaty podatku z odsetkami, nie można nic nadrobić, uzupełnić czy skorygować
  • jeżeli zgłoszenie celne jest przygotowane przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego, to odpowiada on solidarnie za podatek (ust. 8) – solidarna odpowiedzialność dotyczy zarówno przedstawiciela pośredniego (który i tak by odpowiadał za podatek) jak i przedstawiciela bezpośredniego
  • przedstawiciel nie odpowiada solidarnie za podatek, jeżeli podatnik ma AEO lub posiada pozwolenie na procedurę uproszczoną (ust. 8a)

Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.

Szanowni Państwo,

ze względu na wieloletnią współpracę, z Państwa organizacjami, w realizowanym projekcie pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych, pozwalam zwrócić się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie, wśród swoich członków, informacji o możliwości uzyskania przez polskich przedsiębiorców dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport.
W ramach realizowanego przez MR projektu, udzielane są polskim przedsiębiorcom – w formule de minimis – dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu, publikację wydawnictw, organizację konferencji/szkoleń/seminariów oraz udział w targach/wystawach.
Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej (link poniżej).

https://www.gov.pl/web/rozwoj/instrumenty-wsparcia-eksportu

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie w 2020 r.

Z poważaniem

Małgorzata Wichrowska

Spotkanie z przedstawicielami firm kurierskich.

W dniu 26 listopada przedstawiciele PICLiS wzięli udział w Ministerstwie Finansów w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zmian związanych z wdrożeniem pakietu e-commerce. Ministarstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach w zakresie modelu odpraw celnych w obrocie pocztowym i kurierskim. Zmiany miałyby wejść w życie od 2021 roku. W załączeniu udostępniona na spotkaniu prezentacja obrazująca planowane zmiany.

Targi Translogistyka

Szanowni Państwo
Targi Translogistyka zakończone. Zainteresowanie naszym regionem i ofertą transgraniczną oferowaną przez instytucje i firmy w Świecku , Frankfurt Oder, Eisenhuttenstadt , ogromne !!!
Bardzo dziękujemy za odwiedziny naszego stanowiska a wszystkim partnerom za wspaniała współpracę 

Do zobaczenia
Piotr Goldyn
Prezes Zarzadu