Gratulacje dla dr. hab.Ewy Gwardzińskiej

W imieniu Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze gratulacje z tytułu uzyskania najwyższego stopnia naukowego, doktora habilitowanego, Pani Ewie Gwardzińskiej, członkini Rady Programowej naszej Izby.

Życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przedstawić Państwu opinię Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji w zakresie ; projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych sygn.. DDR-V.0210.1.3.2019.

Projekt dotyczy zmiany art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług w szczególności art. 33a ust. 1 otrzymuje brzmienie ;

podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów”

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji w odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2019 r. nr DDR-V.0210.1.3.2019 dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych uprzejmie informuję, że nasza Izba nie wnosi zastrzeżeń do projektu.

Ze swojej strony pragniemy wyrazić nasze zadowolenie w szczególności z umożliwienia przedsiębiorcom odpraw celnych z rozliczeniem importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej. Taka zmiana, jednoznacznie korzystna dla samych przedsiębiorców, będzie jednocześnie w dłuższej perspektywie korzystna dla pozostałych podmiotów, np. portów oraz dla budżetu, gdyż zachęci ona przedsiębiorców dotychczas dokonujących odpraw w innych krajach UE do przeniesienia odpraw celnych do Polski. Spowoduje to nie tylko zwiększenie ruchu np. w polskich portach, ale również na zwiększenie wpływów z tytułu ceł.

Uzasadnienie projektu ustawy jest szczególnie istotne dla Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji a w konsekwencji dla wszystkich agencji celnych operujących na polskim rynku, które wielokrotnie wskazywały na zagrożenie wykluczenia ze stosowania art.33a ze względu na konieczność zastosowania procedury uproszczonej a w konsekwencji przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za podmioty zgłaszające towary importowane w Polsce.

Takim wykluczeniem wg analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostało dotkniętych około 20 tys. podmiotów nie mogących skorzystać z przywileju stosowania art. 33a co niekorzystnie wpłynęło na rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw ze względu na zmniejszoną płynność finansową. W konsekwencji podmioty te chętnie korzystały z odpraw fiskalnych w portach naszych sąsiadów, które takie odroczenia oferują, powodując poważną konkurencję dla naszych portów i rodzimych agencji celnych.

Konkludując, cieszymy się z nowej regulacji i w dalszym ciągu polecamy nasze doświadczenie zawodowe w przyjmowaniu kolejnych rozwiązań ustawowych z zakresu cła i podatków.

Z poważaniem

Piotr Gołdyn

Prezes Izby

Studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (LZMPD) oraz Raben Logistics Polska pragnie zaprosić Państwa do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem Spedycją i Logistyką.

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-tudiow,118,zarzadzanietransportem-spedycja-logistyka,72777.chtm

Życzymy wszystkim radości ze Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Wishing you all the joy of the holiday season and a Happy New Year!

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

 

Konferencja członków CONFIAD w Madrycie

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Madrycie odbyła się następne konferencja członków CONFIAD.

Spotkanie było okazją do spotkania i zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi agencje i przedstawicieli celnych z różnych państw – członków UE oraz państw nie należących do UE.
Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były kwestie wynikające z nowych regulacji Unijnego Kodeksu Celnego, w szczególności zagadnienia roli przedstawicieli celnych i upoważnionych operatorów ekonomicznych (AEO) w łańcuchu logistycznym. Omówiony został etap na którym sprawa się aktualnie znajduje. Przygotowana została również strategia działań mających na celu wyjaśnienie przepisów oraz tam, gdzie to będzie możliwe, tak, by na następnym spotkaniu CONFIAD możliwe byłoby zainicjowanie konkretnych wystąpień do organów Unii Europejskiej.
Omówiona została również inna istotna dla obrotu celnego sprawa, tj. zabezpieczeń celnych, ich zakresu odpowiedzialności i sposobu stosowania w Unii Europejskiej. Członkowie CONFIAD, w tym m.in. PICLIS, zgłosili swoje zastrzeżenia co do niejasności tych przepisów oraz co do ich skrajnej niekorzystności dla przedstawicieli celnych. Z inicjatywy PICLiS, CONFIAD postanowił kontynuować rozpoczęte już działania w tej materii.

bianculli 15x20 b

Habilitacja dr. Piotra Witkowskiego

W związku z uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego przez Pana Piotra Witkowskiego, Pełnomocnika Rady Izby ds. handlu i edukacji, pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

 

Mianowanie Prof. Wiesława Czyżowicza Członkiem Zwyczajnym Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych

W związku z mianowaniem Prof. Wiesława Czyżowicza
Członkiem Zwyczajnym  Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych (International Network of Customs Universities – INCU) pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.
Zgodnie ze statutem INCU to międzynarodowa  organizacja ściśle współpracująca ze Światową Organizacją Celnictwa (WCO) w zakresie wypracowywania ramowych standardów kształcenia zarówno kadr celniczych jak i specjalistów celnych dla biznesu. Organizacja ta skupia  uczelnie i instytuty naukowo-badawcze z całego świata  zajmujące się problemami celnictwa.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

Przyjęcie Prof. Wiesława Czyżowicza na członka ICLA

W związku z przyjęciem Prof. Wiesława Czyżowicza na członka Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego – International Customs Law Academy (ICLA) pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.

Zgodnie ze statutem ICLA skupia ekspertów z zakresu prawa celnego a liczba członków nie może przekroczyć 100, zaś Prof. Czyżowicz jest jedynym członkiem pochodzącym z państw dawnego bloku wschodniego.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji