Studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (LZMPD) oraz Raben Logistics Polska pragnie zaprosić Państwa do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem Spedycją i Logistyką.

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-tudiow,118,zarzadzanietransportem-spedycja-logistyka,72777.chtm

Życzymy wszystkim radości ze Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Wishing you all the joy of the holiday season and a Happy New Year!

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

 

Konferencja członków CONFIAD w Madrycie

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Madrycie odbyła się następne konferencja członków CONFIAD.

Spotkanie było okazją do spotkania i zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi agencje i przedstawicieli celnych z różnych państw – członków UE oraz państw nie należących do UE.
Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były kwestie wynikające z nowych regulacji Unijnego Kodeksu Celnego, w szczególności zagadnienia roli przedstawicieli celnych i upoważnionych operatorów ekonomicznych (AEO) w łańcuchu logistycznym. Omówiony został etap na którym sprawa się aktualnie znajduje. Przygotowana została również strategia działań mających na celu wyjaśnienie przepisów oraz tam, gdzie to będzie możliwe, tak, by na następnym spotkaniu CONFIAD możliwe byłoby zainicjowanie konkretnych wystąpień do organów Unii Europejskiej.
Omówiona została również inna istotna dla obrotu celnego sprawa, tj. zabezpieczeń celnych, ich zakresu odpowiedzialności i sposobu stosowania w Unii Europejskiej. Członkowie CONFIAD, w tym m.in. PICLIS, zgłosili swoje zastrzeżenia co do niejasności tych przepisów oraz co do ich skrajnej niekorzystności dla przedstawicieli celnych. Z inicjatywy PICLiS, CONFIAD postanowił kontynuować rozpoczęte już działania w tej materii.

bianculli 15x20 b

Habilitacja dr. Piotra Witkowskiego

W związku z uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego przez Pana Piotra Witkowskiego, Pełnomocnika Rady Izby ds. handlu i edukacji, pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

 

Mianowanie Prof. Wiesława Czyżowicza Członkiem Zwyczajnym Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych

W związku z mianowaniem Prof. Wiesława Czyżowicza
Członkiem Zwyczajnym  Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych (International Network of Customs Universities – INCU) pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.
Zgodnie ze statutem INCU to międzynarodowa  organizacja ściśle współpracująca ze Światową Organizacją Celnictwa (WCO) w zakresie wypracowywania ramowych standardów kształcenia zarówno kadr celniczych jak i specjalistów celnych dla biznesu. Organizacja ta skupia  uczelnie i instytuty naukowo-badawcze z całego świata  zajmujące się problemami celnictwa.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

Przyjęcie Prof. Wiesława Czyżowicza na członka ICLA

W związku z przyjęciem Prof. Wiesława Czyżowicza na członka Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego – International Customs Law Academy (ICLA) pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.

Zgodnie ze statutem ICLA skupia ekspertów z zakresu prawa celnego a liczba członków nie może przekroczyć 100, zaś Prof. Czyżowicz jest jedynym członkiem pochodzącym z państw dawnego bloku wschodniego.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

Spotkanie w Warszawie

Na zaproszenie firmy Deloitte w dniu 24.08.2017 w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie prezesa Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji pana Piotra Gołdyna i dyrektora Agencji Celnej GOLDI Sp. z o.o. pana Roberta Wojciechowskiego dotyczące oceny funkcjonowania Służby Celnej w Polsce i perspektywy rozwoju współpracy ze środowiskiem gospodarczym agencji celnych.
Firma Deloitte na zlecenie TAXUD dokonuje audytu funkcjonowania S.C. w Polsce i z tego to powodu prowadzi konsultacje zarówno ze środowiskiem administracji państwowej jak i środowiskiem gospodarczym w celu uzyskania obiektywnego obrazu jej funkcjonowania i perspektywy rozwoju w oparciu o symbiozę obu środowisk.
Tematy, które zostały poruszone na spotkaniu pojawiają się w debacie branżowej od lat i nie są niczym nowym, jednakże warto je podnosić przy każdej okazji, która może doprowadzić do zwiększenia zaufania i poprawy współpracy zarówno firm dokonujących międzynarodowego obrotu towarowego jak i agencji celnych z administracją celną.
Najważniejsze zagadnienia poruszane na, uważam owocnym spotkaniu, to solidarna odpowiedzialność w procedurach uproszczonych, zwiększenie odpowiedzialności związanej z udzieleniem gwarancji (niejednoznaczne zapisy o odnawialności gwarancji w UKC), brak rozwiązań (sugerowanych już przez PICLIS) w możliwości stosowania zabezpieczenia należności VAT bez konieczności składania zabezpieczenia przez podmioty dokonujące importu, brak wspólnych kontroli na wschodniej granicy, co powoduje dłuższy czas przekroczenia granicy, brak możliwości odpraw na granicy wschodniej (argumentowane często wydłużeniem czasu odprawy granicznej co według nas nie musi mieć miejsca), niejednolite przepisy w UE w stosowaniu certyfikatów sanitarnych (rozbieżna lista towarów) i na koniec skomplikowane systemy celne, które wymagają już od użytkownika wiedzy wręcz informatycznej a nie celnej.
Uwagi wyartykułowane zarówno prze prezesa Piotra Gołdyna jak i dyrektora Roberta Wojciechowskiego zostały skrupulatnie odnotowane i z pewnością zostaną dobrze wykorzystane do przyjęcia konkluzji na przyszłe funkcjonowanie szeroko pojętej współpracy podmiotów gospodarczych z administracją celną w Polsce.

Nominacja Prof. Artura Kusia na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W związku z nominacją Prof. Artura Kusia na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie chcemy poinformować, że Prof. Kuś nie będzie brał dalszego udziału w pracach grupy eksperckiej Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji.
Jednocześnie pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować nominacji i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

FORUM EKSPORTU 2017 Polski eksport w gospodarce globalnej

Poniżej zaproszenie i program Forum
zaproszenie

Wystąpienie prezesa PICLiS Pana Piotra Gołdyna na Forum Eksporterów w Lublinie

                   Eksport Pośredni w Świetle UKC i Ustawy o VAT

Dzień dobry Państwu

Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, jest to dla mnie duże wyróżnienie, że mogę wystąpić przed Państwem w tak zacnym gronie.

Bodźcem do podjęcia tematu eksportu pośredniego była dla mnie dyskusja nad definicją eksportera, którą odbyliśmy na jednym ze spotkań Konfederacji Europejskich Agencji Celnych CONFIAD, którego jesteśmy członkiem i będąca przedmiotem doprecyzowania przez KE. Intencją KE jest doprecyzowanie definicji eksportera tak aby była łatwiejsza do zinterpretowania i nie budziła wątpliwości w świetle prawa celnego i podatkowego. Zmiany te nie wpłyną jednak na dotychczasowe założenia, konstrukcję prawną i statut eksportera tak więc mogę przeprowadzić swoją analizę w oparciu o aktualne UKC i Ustawę o VAT. Mój przewód dotyczyć będzie eksportu pośredniego.
Czytaj dalej