Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 32/2016

W dniu 20 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w sprawie środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji, w następstwie zaleceń i ustaleń przyjętych przez Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu w sporze UE – Środki antydumpingowe nałożone na biodiesel (DS473)
Czytaj dalej

Zapytanie Prezesa PiCLIS w sprawie wzmożonych rewizji celnych

Na prośbę naszych członków w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2016 r. prezes PICLIS Piotr Gołdyn przeprowadził rozmowę telefoniczną z Departamentem Kontroli i Rzecznikiem Prasowym Służby Celnej, którym zgłosił zaniepokojenie, radykalnie zwiększającymi się w ostatnim czasie ilościami rewizji celnych, automatycznie wydłużającymi czas odprawy celnej.

Jak informują nasi członkowie problem dotyczy Izby Celnej Warszawskiej (oddział Pruszków) i Biało Podlaskiej. Efektem przeprowadzonej rozmowy pozostaje deklaracja zweryfikowania uwag naszych członków przez Służbę Celną, zajęcie stanowiska i ewentualnie wyeliminowanie zbyt szerokiego zakresu kontroli.

Otrzymaliśmy informację, że weryfikacja ta zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych dni. O efektach postępowania poinformujemy na naszej stronie internetowej w czasie między świątecznym.

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 31/2016

W dniu 13 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2134 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134&from=PL)

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 2005)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2005/D2016000200501.pdf )

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017 (M. P. poz. 1186)

(http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1186/M2016000118601.pdf )

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 (M. P. poz. 1192)

(http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1192/M2016000119201.pdf )

W dniu 14 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(05)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2243 z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 341/2007 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na przywóz czosnku pochodzącego z Chin

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2243&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2244 z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane pochodzące z Chin

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2244&from=PL)

W dniu 15 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2253 z dnia 14 grudnia 2016 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Republiki Południowej Afryki i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2253&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2257 z dnia 14 grudnia 2016 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz wyprodukowanych przez Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. i Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd. i wykonujące wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-659/13 i C-34/14

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2257&from=PL)

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2024/D2016000202401.pdf )

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2039/D2016000203901.pdf )

W dniu 16 grudnia 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2259 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2259&from=PL)

W dniu 17 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2287 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 431/2008 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2287&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2293 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej – zmiany w kodach CN 6404 19 90 i 8415 10 90

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2293&from=PL)

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Wyrok TSUE

Szanowni Państwo

poniżej komentarz naszego prawnika;

Zgodnie z tą interpretacją (w załączeniu) jeżeli agencja celna zapłaci za importera podatek VAT (w interpretacji chodziło o agencję która działała w upoważnieniu pośrednim), to ten podatek nie jest dla agencji celnej odliczalny. Podatek VAT importowy może stanowić podatek VAT naliczony ale tylko dla importera, nawet jeżeli tak jak w tej sprawie agencja była zgłaszającym (jako przedstawiciel pośredni).
Należy również zwrócić uwagę na to, że Urząd Skarbowy powołuje się na interpretację wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tym wyrokiem przewoźnik, który zapłaci VAT wynikający z niezamkniętej procedury tranzytu, również nie odliczy sobie tego VAT, gdyż ten podatek jest podatkiem importera a nie przewoźnika. Przewoźnik jest tylko obowiązany do zapłaty.
Co do zasady (ale już nie co do skutku) zgadzam się z tą interpretacją.
Pozdrawiam
Piotr Gołdyn
Prezes Zarządu

 

 

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 28/2016

W dniu 4 listopada 2016 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/428 z dnia 10 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 i rozporządzenie (UE) nr 1063/2010 w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących ogólnego systemu preferencji taryfowych i preferencyjnych środków taryfowych dla określonych krajów lub terytoriów
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 26/2016

W dniu 6 października 2016 r. opublikowane zostały:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Czytaj dalej