Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 7/2017

Szanowni Państwo,

oddajemy dzisiaj w Wasze ręce ostatni, 187-my numer „Newslettera Izby Celnej w Rzepinie”, ponieważ z dniem 1 marca 2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przestanie istnieć Izba Celna w Rzepinie.
Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wiedzy o tym, czy tworzenie i publikacja niniejszego „Newslettera” będą kontynuowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim, jak też w jakiej ewentualnej formie miałoby to się odbywać.

Żegnając się z Państwem, chciałbym podziękować zarówno za wszelkie uwagi (w tym krytyczne), jak i wyrazy sympatii, jakie wpłynęły od początku istnienia „Newslettera”, tj. od roku 2011.

W dniu 22 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. poz. 322)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/322/D2017000032201.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 323)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/323/D2017000032301.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 324)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/324/D2017000032401.pdf )

W dniu 23 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika   (Dz. U. poz. 330)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/330/D2017000033001.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. poz. 331)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/331/D2017000033101.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. poz. 332)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/332/D2017000033201.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 333)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/333/D2017000033301.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 334)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/334/D2017000033401.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego   (Dz. U. poz. 337)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/337/D2017000033701.pdf )

W dniu 24 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/322 z dnia 22 lutego 2017 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0322&from=PL)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. poz. 340)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/340/D2017000034001.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. poz. 345)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/345/D2017000034501.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz. U. poz. 346)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/346/D2017000034601.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych (Dz. U. poz. 347)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/347/D2017000034701.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 349)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/349/D2017000034901.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 350)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/350/D2017000035001.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 351)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/351/D2017000035101.pdf )

W dniu 25 lutego 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/325 z dnia 24 lutego 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0325&from=PL)

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.