Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 6/2017

W dniu 16 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 273)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/273/D2017000027301.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. poz. 280)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/280/D2017000028001.pdf )

W dniu 17 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/268 z dnia 14 lutego 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. produktu składającego się z białych tabletek

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0268&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/271 z dnia 16 lutego 2017 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 925/2009 wobec przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz nieznacznie zmienionych niektórych rodzajów folii aluminiowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0271&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/272 z dnia 16 lutego 2017 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1331/2011 wobec przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz wysyłany z Indii, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Indii, oraz poddające ten przywóz rejestracji

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0272&from=PL )

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/5 z dnia 5 stycznia 2017 r. poddającego rejestracji przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Brazylii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0005R(01)&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 287)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/287/D2017000028701.pdf )

W dniu 18 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. dodania nowego tekstu dla pozycji CN 2204 10 15

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_052_R_0005&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/285 z dnia 15 lutego 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. dronów

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0285&from=PL )

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(05)&from=PL )

W dniu 20 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 289)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/289/D2017000028901.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 294)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/294/D2017000029401.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz. U. poz. 295)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/295/D2017000029501.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 297)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/297/D2017000029701.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. poz. 298)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/298/D2017000029801.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 299)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/299/D2017000029901.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 301)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/301/D2017000030101.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. poz. 303)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/303/D2017000030301.pdf )

W dniu 21 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego (Dz. U. poz. 308)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/308/D2017000030801.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej (Dz. U. poz. 310)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/310/D2017000031001.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. poz. 312)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/312/D2017000031201.pdf )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.