Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 5/2017

W dniu 11 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. kodów 9401 i 9403

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_045_R_0005&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/242 z dnia 10 lutego 2017 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/184 i 2016/185 (rozszerzających ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu) w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia od tych środków jednemu producentowi eksportującemu z Malezji, uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0242&from=PL )

W dniu 13 lutego 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 244) – m.in. zmienia ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/244/D2017000024401.pdf )

W dniu 15 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. nowego brzmienia noty wyjaśniającej do podpozycji CN „2309 10 11 do 2309 10 90 Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(02)&from=PL )

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(10)&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. poz. 257)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/257/D2017000025701.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 258)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/257/D2017000025701.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. poz. 270)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/270/D2017000027001.pdf )

W dniu 16 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Decyzja Komisji (UE) 2017/265 z dnia 14 lutego 2017 r. włączająca rząd Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady jako uznany organ do wykazu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1850 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0265&from=PL )

Decyzja nr 1/2016 Podkomitetu ds. Ceł UE–Republika Mołdawii z dnia 6 października 2016 r. dotycząca zastąpienia Protokołu II do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0266&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.