Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 4/2017

W dniu 3 lutego 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 214)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/214/D2017000021401.pdf )

W dniu 7 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/200 z dnia 1 lutego 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. urządzenia elektrycznego wykorzystującego technologie naziemnej radiofonii cyfrowej (DAB) oraz modulacji częstotliwości (FM) do odbioru sygnału radiowego

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0200&from=PL )

Decyzja Komisji (UE) 2017/206 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zakończenia przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0206&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie (Dz. U. poz. 225)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/225/D2017000022501.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 228)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/228/D2017000022801.pdf )

W dniu 8 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_041_R_0005&from=PL )

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu lin stalowych i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_041_R_0006&from=PL )

Sprostowanie do wykazu właściwych organów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 389/2012 (współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_041_R_0011&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/209 z dnia 2 lutego 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. przedmiotów pakowanych razem do sprzedaży detalicznej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0209&from=PL )

W dniu 9 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/214 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku aluminiowego do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0214&from=PL )

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/215 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie sześciowodnego azotanu magnezu do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0215&from=PL )

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/216 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku magnezu do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0216&from=PL )

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/217 z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0217&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/220 z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w następstwie częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0220&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 239)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/239/D2017000023901.pdf )

W dniu 10 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2018 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2018 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_043_R_0005&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/226 z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. zabawek, zapakowanych w to samo opakowanie do sprzedaży detalicznej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0226&from=PL )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0227&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny\
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.