Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 3/2017

W dniu 28 stycznia 2017 r. opublikowane zostały:

Uaktualnienie wykazu urzędów celnych, w których można zgłaszać do swobodnego obrotu we wspólnocie europejskiej produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1635/2006
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_029_R_0013&from=PL )

Wiążąca informacja o pochodzeniu

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_029_R_0014&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/151 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0151&from=PL )

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0128R(01)&from=PL )

W dniu 31 stycznia 2017 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1969 z dnia 12 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:302016R1969R(01)&from=PL )

W dniu 1 lutego 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) 2017/160 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0160&from=PL )

W dniu 2 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_033_R_0002&from=PL )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/172 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametrów przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do warunków przywozu karmy dla zwierząt domowych i wywozu przetworzonego obornika

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0172&from=PL )

W dniu 3 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. CN 8802 11 00 i CN 9503 00

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_035_R_0004&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/181 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. półki ze szkła przedstawianej ze wspornikami z metalu do mocowania jej do ściany

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0181&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/182 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. tzw. „podkładek pod kciuk do kontrolera konsoli do gier”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0182&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/183 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. produktu „mata typu puzzle tatami”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0183&from=PL )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/185 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0185&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek z niektórych państw trzecich w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0186&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.