Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 2/2017

W dniu 20 stycznia 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/94 z dnia 19 stycznia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0094&from=PL)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/98 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0098&from=PL)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/99 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym do Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki, i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Chin i Meksyku w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0099&from=PL)

W dniu 23 stycznia 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 138)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/138/D2017000013801.pdf )

W dniu 24 stycznia 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/109 z dnia 23 stycznia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0109&from=PL)

W dniu 25 stycznia 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/120 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Ekwadoru

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0120&from=PL)

W dniu 26 stycznia 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0128&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/129 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0129&from=PL)

W dniu 27 stycznia 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/141 z dnia 26 stycznia 2017 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych doczołowo łączników rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, nawet obrobionych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0141&from=PL)

Decyzja nr 1/2016 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Bośnia i Hercegowina z dnia 9 grudnia 2016 r. zastępująca Protokół 2 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0147&from=PL)

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.