Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 1/2017

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2257)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2257/D2016000225701.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz. U. poz. 2289)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2289/D2016000228901.pdf )

W dniu 6 stycznia 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/5 z dnia 5 stycznia 2017 r. poddające rejestracji przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Brazylii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0005&from=PL)

W dniu 7 stycznia 2017 r. opublikowane zostało zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_005_R_0002&from=PL )

W dniu 9 stycznia 2017 r. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 43)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/43/D2017000004301.pdf )

W dniu 11 stycznia 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) – zmienia m.in. ustawę o podatku VAT i ustawę podatku akcyzowym

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/D2017000006001.pdf )

W dniu 12 stycznia 2017 r. opublikowana została decyzja nr 1/2016 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 16 listopada 2016 r. dotycząca zmiany załącznika 10 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [2017/51]

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0051&from=PL)

W dniu 13 stycznia 2017 r. opublikowane zostały:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 88)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/88/D2017000008801.pdf )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 91)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/91/D2017000009101.pdf )

W dniu 14 stycznia 2017 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/74 z dnia 25 listopada 2016 r. ustanawiająca wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0074&from=PL)

W dniu 17 stycznia 2017 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830R(02)&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.