Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 30/2016

W dniu 29 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(02)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2081 z dnia 28 listopada 2016 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu szczawiowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i produkowanego przez Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2081&from=PL)

W dniu 30 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dotyczą CN 2707 99 11 i 2707 99 19 oraz CN 2707 99 91 i 2707 99 99

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1130(01)&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2093 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie odstępstwa w zakresie daty rozpoczęcia stosowania systemu zarejestrowanych eksporterów w odniesieniu do wywozu z krajów i terytoriów zamorskich

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2093&from=PL)

W dniu 1 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2097 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za niektóre owoce i warzywa

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2097&from=PL)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2100 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu bananów pochodzących z Peru w 2016 r.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2100&from=PL)

W dniu 2 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2106 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014 poprzez nałożenie specjalnych warunków dotyczących przywozu przypraw z Etiopii, orzeszków ziemnych z Argentyny i orzechów leszczyny z Azerbejdżanu oraz zmianę specjalnych warunków dotyczących przywozu suszonych fig i orzechów leszczyny z Turcji oraz orzeszków ziemnych z Indii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2106&from=PL)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2114 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2114&from=PL)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. poz. 1946)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1946/D2016000194601.pdf )

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1947/D2016000194701.pdf )

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1948/D2016000194801.pdf )

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 207 (M. P. poz. 1171)

(http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1171/M2016000117101.pdf )

W dniu 3 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2119 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 w odniesieniu do dostosowania wykazu procedur celnych i definicji danych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2119&from=PL)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1821R(01)&from=PL )

W dniu 6 grudnia 2016 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2133 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych tlenków manganu pochodzących z Brazylii, Gruzji, Indii i Meksyku

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2133&from=PL)

W dniu 8 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. kodu CN 8474 80 90

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_457_R_0004&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2146 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2146&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2148 z dnia 7 grudnia 2016 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2017 na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2148&from=PL)

W dniu 9 grudnia 2016 r. opublikowane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1209(03)&from=PL )

W dniu 10 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_461_R_0006&from=PL )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_461_R_0007&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2221 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. złącza typu Luer

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2221&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2222 z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej – nowa uwaga dodatkowa w dziale 95

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2222&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2223 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. tzw. mikroskopu cyfrowego

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2223&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2243 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. tzw. „bezprzewodowego adaptera głośnika”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2224&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2225 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. tzw. „krążka gąsienicy”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2225&from=PL)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2229 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 w odniesieniu do środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej przez jednego z chińskich producentów eksportujących – przedsiębiorstwo Shandong Kaison

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2229&from=PL)

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.