Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 29/2016

W dniu 18 listopada 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. poz. 1865)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1865/D2016000186501.pdf )

W dniu 19 listopada 2016 r. opublikowane zostały noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dotyczą kodów: 3920, 3926 40 00 i 6810 99 00

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_427_R_0003&from=PL )

W dniu 22 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2033 z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. środka barwiącego do past do zębów

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2033&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2034 z dnia 21 listopada 2016 r. otwierające na rok 2017 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2034&from=PL)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1879)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1879/D2016000187901.pdf )

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1880)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1880/D2016000188001.pdf )

W dniu 23 listopada 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2029 z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2029&from=PL)

W dniu 25 listopada 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2054 z dnia 22 listopada 2016 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008 i od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2081 oraz od rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 i rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 oraz od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/605 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w roku 2017 w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu i oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2017 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2054&from=PL)

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.