Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 31/2016

W dniu 13 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2134 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134&from=PL)

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 2005)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2005/D2016000200501.pdf )

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017 (M. P. poz. 1186)

(http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1186/M2016000118601.pdf )

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 (M. P. poz. 1192)

(http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1192/M2016000119201.pdf )

W dniu 14 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(05)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2243 z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 341/2007 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na przywóz czosnku pochodzącego z Chin

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2243&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2244 z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane pochodzące z Chin

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2244&from=PL)

W dniu 15 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2253 z dnia 14 grudnia 2016 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Republiki Południowej Afryki i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2253&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2257 z dnia 14 grudnia 2016 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz wyprodukowanych przez Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. i Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd. i wykonujące wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-659/13 i C-34/14

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2257&from=PL)

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2024/D2016000202401.pdf )

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2039/D2016000203901.pdf )

W dniu 16 grudnia 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2259 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2259&from=PL)

W dniu 17 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2287 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 431/2008 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2287&from=PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2293 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej – zmiany w kodach CN 6404 19 90 i 8415 10 90

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2293&from=PL)

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.