Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 26/2016

W dniu 6 października 2016 r. opublikowane zostały:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1774&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1775 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG poprzez dodanie Kataru do wykazu państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają powrotny wwóz na terytorium Unii zarejestrowanych koni, które były tymczasowo wywiezione na okres krótszy niż 90 dni w celu wzięcia udziału w międzynarodowych grupowych/stopniowych spotkaniach

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1775&from=PL )

W dniu 7 października 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1777 z dnia 6 października 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych blach grubych ze stali niestopowej lub z pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1777&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1778 z dnia 6 października 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1778&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1781 z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie włączenia wpisu dotyczącego Saint-Pierre i Miquelon do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1781&from=PL )

W dniu 11 października 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1793 z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do wprowadzania do Unii żelatyny i kolagenu oraz poddanych obróbce surowców do produkcji tych produktów z Tajwanu

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1793&from=PL )

Decyzja nr 1/2016 wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie umowy, ustanowionego dobrowolną umową o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, i Republiką Indonezji, z drugiej strony, z dnia 15 września 2016 r. dotycząca daty rozpoczęcia działania systemu zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1797&from=PL )

W dniu 12 października 2016 r. opublikowane zostało zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_373_R_0004&from=PL )

W dniu 18 października 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_384_R_0007&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1832 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające wzory świadectw na przywóz do Unii wyrobów mięsnych, produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, jak również świeżego mięsa gospodarskich zwierząt nieparzystokopytnych określone w decyzjach 2000/572/WE i 2007/777/WE oraz w rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymogów zdrowia publicznego dla pozostałości

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1832&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.