Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 28/2016

W dniu 4 listopada 2016 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/428 z dnia 10 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 i rozporządzenie (UE) nr 1063/2010 w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących ogólnego systemu preferencji taryfowych i preferencyjnych środków taryfowych dla określonych krajów lub terytoriów
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0428R(01)&from=PL )

W dniu 9 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1956 z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1956&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1957 z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dotyczy tzw. elektronicznego zespołu sterującego [ECU]

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1957&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1958 z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dotyczy tzw. zespołu dystrybucji zasilania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1958&from=PL )

W dniu 10 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1962 z dnia 7 listopada 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dotyczy niezmontowanych drzwi prysznicowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1962&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1967 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca art. 3 decyzji 2002/757/WE w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1967&from=PL )

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. poz. 1824)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1824/D2016000182401.pdf )

W dniu 11 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Powiadomienie zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1111(01)&from=PL )

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dotyczy kodu 9405 50 00 Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1111(02)&from=PL )

W dniu 12 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_418_R_0003&from=PL )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1977 z dnia 11 listopada 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów rurowych bez szwu z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, o przekroju okrągłym i o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1977&from=PL )

W dniu 15 listopada 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1969 z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969&from=PL )

W dniu 16 listopada 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1998 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do pięciu producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1998&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, załącznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i załącznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotyczące handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i kóz, a także ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niektórym pasażowalnym gąbczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2002&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2004 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/780/UE ustanawiającą odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2004&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1854)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1854/D2016000185401.pdf )

W dniu 17 listopada 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2005 z dnia 16 listopada 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzącego z Republiki Korei

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2005&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.