Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 24/2016

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1645 z dnia 7 września 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. produktu stosowanego w branży drukarskiej jako spoiwo
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1645&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1647 z dnia 13 września 2016 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Wietnamu i wyprodukowanych przez Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. oraz jej spółkę powiązaną Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, oraz w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-659/13 i C-34/14

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1647&from=PL )

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1466)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1466/D2016000146601.pdf )

W dniu 19 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. poz. 1498)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1498/D2016000149801.pdf )

W dniu 21 września 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się Regionalną konwencję w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną pomiędzy Umawiającymi się Stronami tej konwencji

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_345_R_0005&from=PL )

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1688&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.