Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 22/2016

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1306)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1306/D2016000130601.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz. U. poz. 1307)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1307/D2016000130701.pdf )

Obwieszczenie Ministra Finnasów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 62)

(http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5175930/Dz.Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+22+sierpnia+2016+r.+-+poz.+62+- )

W dniu 23 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1402 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do trzech producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1402&from=PL )

W dniu 26 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1422 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1422&from=PL )

W dniu 26 sierpnia 2016 r. opublikowana została decyzja nr 1/2016 Komitetu Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniająca postanowienia protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone we wskazanych strefach rozwoju i obszarach przemysłowych i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1436&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.