Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 23/2016

W dniu 2 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1393)
(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1393/D2016000139301.pdf )

W dniu 6 września 2016 r. opublikowane zostało sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/887 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniającej załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887R(01)&from=PL )

W dniu 7 września 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(03)&from=PL )

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(04)&from=PL )

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(05)&from=PL )

W dniu 9 września 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie dotyczące wyroków w sprawach połączonych C-186/14 P i C-193/14 P w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 926/2009 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, oraz do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2272 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(02)&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. poz. 1441)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1441/D2016000144101.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1442)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1442/D2016000144201.pdf )

W dniu 10 września 2016 r. opublikowane zostały noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dotyczą działu 2

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_334_R_0003&from=PL )

W dniu 13 września 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_336_R_0006&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1638 z dnia 6 września 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej – dotyczy zmiany treści uwagi dodatkowej do części drugiej działu 15

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1638&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.