Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 20/2016

W dniu 29 lipca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1140)
(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1140/D2016000114001.pdf )

W dniu 2 sierpnia 2016 r. opublikowana została ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165) – zmienia zasady wydawania koncesji na obrót paliwami jak też zmienia m.in. ustawę o Służbie Celnej i ustawę swobodzie działalności gospodarczej

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1165/D2016000116501.pdf )

W dniu 3 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Republiki Korei

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0803(02)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1320 z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. maty i pisaków do zabawy dla dzieci

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1320&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1321 z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. tzw. “hamaków z ramą”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1321&from=PL )

W dniu 4 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1328 z dnia 29 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych płaskich wyrobów ze stali walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1328&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1329 z dnia 29 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na zarejestrowany przywóz niektórych płaskich wyrobów ze stali walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1329&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1330 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1330&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.