Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 19/2016

W dniu 14 lipca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1140 z dnia 8 lipca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. produktów w postaci plastra lub pasa samonagrzewającego się w celu łagodzenia bólu
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1140&from=PL )

W dniu 19 lipca 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1167 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 102/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzonego na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych między innymi z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1167&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1176 z dnia 18 lipca 2016 r. kończąca częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1176&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1050)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1050/D2016000105001.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1051)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1051/D2016000105101.pdf )

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) – tzw. „pakiet paliwowy”, czyli podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego paliw należy od 1 sierpnia 2016 r. wpłacać do Urzędu Celnego i również składać tam deklarację podatkową

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1052/D2016000105201.pdf )

W dniu 21 lipca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady (UE) 2016/1184 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2265 otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016–2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1184&from=PL )

W dniu 26 lipca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1211 z dnia 20 lipca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dot. hamaków ze stojakiem

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1211&from=PL )

W dniu 27 lipca 2016 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. kodu 9503 00

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(02)&from=PL )

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. kodu 8714 99 90

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(03)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1219 z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 499/96 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Islandii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1219&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. poz. 1124)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1124/D2016000112401.pdf )

W dniu 29 lipca 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1245 z dnia 28 lipca 2016 r. ustanawiające wstępną tabelę korelacji między kodami Nomenklatury scalonej, określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87, a pozycjami dotyczącymi odpadów wymienionymi w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1245&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1246 z dnia 28 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych prętów zbrojeniowych o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1246&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1247 z dnia 28 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1247&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1248 z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do pozycji dotyczącej Botswany w wykazie krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1248&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.