Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 18/2016

W dniu 22 czerwca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/996 z dnia 16 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – produkt w postaci proszku składający się z suszonych liści drzewa moringa olejodajna (Moringa oleifera)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0996&from=PL )

W dniu 24 czerwca 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1017&from=PL )

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin (Dz. U. poz. 898)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/898/D2016000089801.pdf )

W dniu 29 czerwca 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1045 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do jednego producenta eksportującego zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1045&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1046 z dnia 28 czerwca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1046&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1047 z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047&from=PL )

W dniu 30 czerwca 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1050 z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1050&from=PL )

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1051 z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1051&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1054 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1054&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1060 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1060&from=PL )

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=PL )

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1037&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. poz. 942)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/942/D2016000094201.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. poz. 945)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/945/D2016000094501.pdf )

W dniu 1 lipca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. poz. 965)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/965/D2016000096501.pdf )

W dniu 2 lipca 2016 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1072 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych ceramicznych filtrów piankowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1072&from=PL )

W dniu 5 lipca 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie Komisji dotyczące egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej w odniesieniu do towarów wprowadzanych na obszar celny Unii bez dopuszczenia do swobodnego obrotu, w tym towarów przewożonych w tranzycie

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0705(02)&from=PL )

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się Regionalną konwencję w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną pomiędzy Umawiającymi się Stronami tej konwencji

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0705(03)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1077 z dnia 1 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1077&from=PL )

W dniu 6 lipca 2016 r. opublikowane zostało zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących wobec przywozu do Unii ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazw przedsiębiorstw, którym przyznana została stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_245_R_0007&from=PL )

W dniu 7 lipca 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji, Serbii i Ukrainy

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0707(02)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1096 z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu przesyłek pewnych gatunków ryb przeznaczonych dla państw członkowskich lub części państw członkowskich, w których obowiązują środki krajowe w odniesieniu do alfawirusa ryb łososiowatych (SAV) zatwierdzone decyzją 2010/221/UE

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1096&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.