Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 16/2016

W dniu 30 maja 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. poz. 731)
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/731/D2016000073101.pdf )

W dniu 31 maja 2016 r. opublikowana została decyzja nr 1/2016 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0858&from=PL )

W dniu 1 czerwca 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania żrącego/drażniącego na skórę i poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy oraz toksyczności ostrej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0863&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/865 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2384 na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu nieznacznie zmienionych niektórych rodzajów folii aluminiowej z Chińskiej Republiki Ludowej, i poddające ten przywóz rejestracji

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0865&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych (Dz. U. poz. 750)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/750/D2016000075001.pdf )

W dniu 2 czerwca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/874 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/943 w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz suszonej fasoli z Nigerii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0874&from=PL )

W dniu 3 czerwca 2016 r. opublikowane zostały:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/884 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/88/UE tymczasowo zawieszającą przywóz z Bangladeszu środków spożywczych zawierających liście pieprzu betelowego lub składających się z nich („pieprz żuwny”) w odniesieniu do okresu jej stosowania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0884&from=PL )

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/535 z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do włączenia Singapuru do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0535R(01)&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Kierownik Referatu
Referat Akcyzy i Gier
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.