Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 14/2016

W dniu 12 maja 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/703 z dnia 11 maja 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_122_R_0001&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/704 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązań w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących oraz zmieniające decyzję wykonawczą (UE) 2015/87 przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_122_R_0002&from=PL )

W dniu 13 maja 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_172_R_0005&from=PL )

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_172_R_0006&from=PL )

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_172_R_0007&from=PL )

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_172_R_0007&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_125_R_0007&from=PL )

W dniu 14 maja 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/757 z dnia 3 lutego 2016 r. określające działania związane ze stosowaniem przepisów dotyczących rolnictwa, które wymagają wprowadzenia informacji do Systemu Informacji Celnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_126_R_0001&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_126_R_0003&from=PL )

W dniu 16 maja 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. poz. 670)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/670/D2016000067001.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego (Dz.U. poz. 671)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/671/D2016000067101.pdf )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Kierownik Referatu
Referat Akcyzy i Gier
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.