Uwagi do Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany art. 33a ust. 8 ustawy o VAT

Świecko, dnia 27.04.2016 r.

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji
TTOC Świecko 37 pok. nr 22
69-100 Słubice

STANOWISKO POLSKIEJ IZBY CŁA LOGISTYKI I SPEDYCJI DOTYCZĄCE PROJEKTU Z DNIA 12 KWIETNIA 2016 R. USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO CELNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
(w zakresie  zmiany art. 33a ust. 8 ustawy o VAT)

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw polegających na zapewnieniu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny oraz przepisów wykonawczych i delegowanych, Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji pragnie zgłosić swoją uwagę do projektu z dnia 12 kwietnia 2016 r. wskazanej ustawy.

 

W ocenie Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji art. 13 pkt 6c projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza nowe brzmienie art. 33a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) powinien otrzymać brzmienie:

„Art. 13. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
6) w art. 33a:
(…)
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu pośrednim.”

 Uzasadnienie

 W dotychczasowym stanie prawnym, na gruncie art. 33a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 7 wskazanego artykułu, odpowiedzialny za zapłatę kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów wraz z odsetkami był solidarnie jedynie przedstawiciel pośredni i podatnik. Rozwiązanie takie należy podtrzymać i zasługuje ono na aprobatę, zaś podejście odmienne spowoduje odebrania dotychczas przysługujących przywilejów. Odpowiedzialnością tą nie był obciążony przedstawiciel bezpośredni i było to zgodne z istotą tego przedstawicielstwa, ponieważ przedstawiciel bezpośredni działa w imieniu i na rzecz innej osoby i nie ma uzasadnienia dla koncepcji, wedle której miałby odpowiadać solidarnie za zobowiązania podatkowe osoby, w imieniu i na rzecz której działa.

W świetle planowanych zmian art. 33a ust. 8 ustawy o VAT przyjmuje brzmienie, które nie ma uzasadnienia w przepisach aktów prawa unijnego, których wdrożeniu do polskiego porządku prawnego wprowadzane zmiany mają służyć i jest sprzeczne z intencją prawodawcy unijnego. Ponadto – wbrew idei przepisów przejściowych – w Polsce, jako jedynym kraju Unii Europejskiej, doszłoby do sytuacji, w której pomimo podtrzymania (w okresie przejściowym do momentu ponownej oceny lub wygaśnięcia) możliwości działania przedstawicieli bezpośrednich posiadających własne pozwolenia w imieniu i na rzecz swoich klientów (którzy nie posiadają pozwoleń), przedstawiciele tacy, byliby traktowani de facto jako przedstawiciele pośredni. Takie podejście w prostej linii doprowadzi do sprzeczności z porządkiem prawnym UE.

Zdaniem Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji wprowadzenie zmian w kształcie zaproponowanym w projekcie z dnia 12 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, będzie wiązało się dla przedstawicieli bezpośrednich z dużymi niedogodnościami lub wręcz uniemożliwi im prowadzenie działalności w wyniku powstania po ich stronie odpowiedzialności, której dotychczas nie musieli ponosić i nadal nie można znaleźć dla niej uzasadnienia.

Ponadto, wprowadzenie planowanych zmian będzie szkodliwe, ponieważ spowoduje spadek konkurencyjności polskich służb celnych i poskutkuje wzrostem odpraw dokonywanych poza granicami Polski, co będzie szkodliwe dla budżetu państwa.

Mając powyższe na uwadze Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji nie widzi uzasadnienia prawnego ani faktycznego dla proponowanej w art. 13 pkt 6c projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, zmiany art. 33a ust. 8 ustawy o VAT poprzez rozciągnięcie odpowiedzialności solidarnej z tytułu nierozliczonej kwoty podatku VAT również na przedstawicieli bezpośrednich działających na „swoim” pozwoleniu (w okresie przejściowym). Zdaniem Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji pożądanym i prawnie uzasadnionym byłoby zmienienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw poprzez wycofanie zmiany zaproponowanej w art. 13 pkt 6c, w wyniku której przedstawiciele bezpośredni będą obciążeni odpowiedzialnością solidarną z tytułu nierozliczonej kwoty podatku VAT swoich klientów.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Izby Piotr Gołdyn

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.