Informacja

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że 29 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE
seria L nr 343 zostały opublikowane rozporządzenia do Unijnego Kodeksu Celnego, tj.:

1) rozporządzenie *delegowane* Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów
unijnego kodeksu celnego oraz

2) rozporządzenie *wykonawcze* Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24
listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.