FORUM EKSPORTU 2017 Polski eksport w gospodarce globalnej

Poniżej zaproszenie i program Forum
zaproszenie

Wystąpienie prezesa PICLiS Pana Piotra Gołdyna na Forum Eksporterów w Lublinie

                   Eksport Pośredni w Świetle UKC i Ustawy o VAT

Dzień dobry Państwu

Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, jest to dla mnie duże wyróżnienie, że mogę wystąpić przed Państwem w tak zacnym gronie.

Bodźcem do podjęcia tematu eksportu pośredniego była dla mnie dyskusja nad definicją eksportera, którą odbyliśmy na jednym ze spotkań Konfederacji Europejskich Agencji Celnych CONFIAD, którego jesteśmy członkiem i będąca przedmiotem doprecyzowania przez KE. Intencją KE jest doprecyzowanie definicji eksportera tak aby była łatwiejsza do zinterpretowania i nie budziła wątpliwości w świetle prawa celnego i podatkowego. Zmiany te nie wpłyną jednak na dotychczasowe założenia, konstrukcję prawną i statut eksportera tak więc mogę przeprowadzić swoją analizę w oparciu o aktualne UKC i Ustawę o VAT. Mój przewód dotyczyć będzie eksportu pośredniego.
W świetle Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446

Art. 1 punkt 19) litera a)

„eksporter oznacza

Osobę mającą siedzibę na obszarze Unii, którą – w chwili przyjęcia zgłoszenia – wiąże umowa z odbiorcą w państwie trzecim i która jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towarów do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii „ …..

Oznacza to, że eksporterem może być np. spedytor, agencja celna.

W świetle Ustawy o VAT

Art. 2

„Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o : „

Punkt 8 )

„eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez; „

Litera b)

„nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, ………

jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych; „

Oraz

Art. 41

Ustęp 11)

„Przepisy ust.4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt. 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu”

Powyższe zapisy potwierdzają warunki jakie trzeba spełnić z punktu widzenia ustawy aby uznać wywóz za dokonany.

(Przypominam tu, że dotyczy to eksportera w świetle przytoczonego już wyżej rozporządzenia czyli również spedytora, agenta celnego).

Cytowane regulacje mocują również spedytora, agenta celnego jako eksportera pomimo, że nie jest sprzedawcą.

Oznacza to, że eksporter (spedytor, agencja celna) w dokumencie celnym SAD występuje w polu nr  2 będąc związana z nabywcą umową i posługując się fakturą sprzedawcy nie biorąc udziału w transakcji handlowej.

Ważnym elementem wykazującym taki stan rzeczy jest również zapis w polu 44 dokumentu SAD kod „4PL06” zgodnie z instrukcją wypełniania dokumentu celnego SAD. Jest to informacja ważna zarówno dla „sprzedawcy jak i eksportera”, które w tym przypadku są odrębnymi podmiotami mającymi wspólny cel czyli posiadania potwierdzenia wywozu, który jak już wyżej wykazałem jest niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatku VAT.

Zapytacie Państwo, nie bez powodu, kiedy, na jaką okoliczność mogłaby zaistnieć taka potrzeba ? Dlaczego „sprzedawca” nie chciałby dokonać klasycznego eksportu bezpośredniego udzielając upoważnienia agencji celnej ?

Załóżmy, że nabywca towaru np. firma z Ukrainy będzie chciała zakupić towar wytworzony, wyprodukowany u polskiego producenta na warunkach EXW.

Według tych warunków dostawy sprzedawca nie ma żadnej kontroli nad transportem towaru, czyli również nie ma pewności czy formalności związane z przekroczeniem granicy dokonane będą prawidłowo a konsekwencją takich nieprawidłowości jest oczywiście naliczenie należności w wysokości 23% VAT

za brak posiadania potwierdzenia wywozu co do którego posiadania obowiązany jest „sprzedawca”.

Jest więc zrozumiałe, że powstają tu uzasadnione obawy nad poważnymi kłopotami finansowymi niezależnymi od „sprzedawcy”, którego celem jest produkcja i zapewnienie wytworzenia jak najlepszego wyrobu a nie kłopoty, które mogą powstać nawet jeśli okoliczności braku uzyskania potwierdzenia wywozu są dziełem przypadku czy błędu np. urzędnika celnego.

To właśnie na taką okoliczność idealnym rozwiązaniem moim zdaniem jest zastosowanie eksportu pośredniego z udziałem spedytora, agencji celnej, która ma możliwość kontroli transportu towaru na każdym jego etapie i w razie jakichkolwiek problemów może fachowo i natychmiast reagować w każdej jego fazie.

Z analizy jaką przeprowadziłem wśród członków Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji wywnioskowałem, że nie stosuje się w praktyce tego wariantu eksportu pośredniego a uzasadnieniem jest raczej obawa o odpowiedzialność i ewentualne kłopoty wynikające chociażby z mogących się pojawić błędów po każdej ze stron operacji eksportu.

Moim skromnym zdaniem wraz z pojawieniem się takiej usługi na rynku celnym, oczywiście dobrze przygotowanej, spowoduje popyt na taką usługę, trudno bowiem oczekiwać jej stosowania jeśli nie ma jej w ofercie podmiotu.

Dziękuję za uwagę

Fotorelacja:

20170518_15055320170518_14560620170518_145435

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.