Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 32/2016

W dniu 20 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w sprawie środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji, w następstwie zaleceń i ustaleń przyjętych przez Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu w sporze UE – Środki antydumpingowe nałożone na biodiesel (DS473)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1220(01)&from=PL )

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1220(02)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2303 z dnia 19 grudnia 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Republiki Białorusi

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2303&from=PL)

W dniu 21 grudnia 2016 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2359 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu w 2016 r. bananów pochodzących z Nikaragui

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2359&from=PL)

W dniu 23 grudnia 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2339 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2339&from=PL)

W dniu 24 grudnia 2016 r. opublikowany został komunikat zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w sprawie decyzji odnoszących się do wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich dotyczących klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0004&from=PL )

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2389 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2389&from=PL)

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2390 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2390&from=PL)

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.