Konferencja CONFIAD w Atenach

W dniu 09.06.2014 odbyło się w Atenach następne spotkanie członków Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Celnych CONFIAD.

Na spotkaniu omawiane były różne projekty, w których Confiad, z uwagi na ich znaczenie dla agencji celnych, bierze udział. Wśród nich wymienić należy:
– prace nad wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego i opracowanie rozporządzenia wykonawczego do kodeksu
Przedstawiono termin, kiedy przepisy wykonawcze mają zostać uchwalone (01.05.2016) oraz etapy wdrożeń poszczególnych części tych przepisów. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej, wdrożenie wszystkich przepisów i uruchomienie całego systemu e-cło powinno nastąpić ok. 2020 roku.
– prace nad wdrożeniem manifestu elektronicznego (T2L, T2LF)
Przedstawiono stanowisko Confiadu o konieczności zastąpienia dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi. Wszyscy członkowie Confiad byli w tym zakresie zgodni, iż stanowić to będzie znaczące usprawnienie dla handlu. Jednocześnie wszyscy byli zgodni, że całkowita rezygnacja z takich dokumentów jest m.in. ze względów bezpieczeństwa, niemożliwa.
– propozycja ujednolicenia sankcji za naruszenia prawa celnego.
Omówione zostało stanowisko Confiad przedstawione Komisji Europejskiej. Podczas dyskusji wielu członków Confiad podkreślało, że brak jednolitych przepisów w tym zakresie powoduje faktyczną niejednolitość w stosowaniu prawa i stanowi zachętę do szukania regionów, gdzie sankcje są łagodniejsze.
Podkreślono, że Confiad w dalszym ciąg powinien pracować nad tym projektem i przekonywać do jego uchwalenia władze UE.
– prace nad uchwaleniem standardów CEN dla wykonywania zawodu agenta celnego
Omówione zostało stanowisko Confiadu w przedmiocie konieczności uchwalenia standardów CEN dla wykonywania zawodu agenta celnego. Podczas dyskusji wszyscy członkowie Confiad zgadzali się, że uchwalenie standardów ma żywotne znaczenie nie tylko dla istnienia samej branży czy też bezpieczeństwa importerów i eksporterów, lecz również – a może przede wszystkim – dla bezpieczeństwa finansowego UE. Agencje celne, świadcząc swoje usługi, pomagają również organom celnym stosować przepisy wspólnotowe, przejmując na siebie część zadań służb celnych. Rezygnacja z wiedzy i doświadczenia agencji celnych byłaby bardzo dużą stratą dla wszystkich uczestników obrotu celnego. W tym sensie walka o jak najwyższe standardy dla agentów celnych jest nie tylko walką o dalsze istnienie i rozwój branży, lecz również o bezpieczeństwo, w tym finansowe, w Unii Europejskiej.
Na zakończenie ustalono, że następne spotkanie Confiadu odbędzie się w listopadzie 2014r w Brukseli.

Możliwość komentowania jest wyłączona.