PICLIS o zmianach w rozporządzeniu w sprawie formularzy w sprawach celnych

Szanowny Pan Jacek Kapica
Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Dotyczy: projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy w sprawach celnych
sygn. PC12/0311/4/KFM/13/14

Szanowni Państwo!

W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji (dalej: Izba) po dokonaniu analizy projektu rozporządzenia w brzmieniu z dnia 10.01.2014 (dalej: projekt rozporządzenia) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy w sprawach celnych pragnę przedstawić poniższe uwagi wzgl. propozycje zmiany projektu.

I. zmiana formularzy o rejestrację EORI
Zmiana proponowana projektem rozporządzenia ma m.in. na celu – poza korektą zdobnych nieścisłości – odformalizowanie procedury przez rezygnację z żądania niektórych danych.

Jakkolwiek samą zmianę oceniamy pozytywnie, to mamy kilka wątpliwości:

1. skoro zmiana polegać ma odformalizowaniu i rezygnacji z podawania niektórych danych, to dlaczego nie odstąpiono od podawania nr REGON (tak jak to ma miejsce w tym samym projekcie w wypadku wzoru wniosku o miejsce uznane) i nr KRS

Zgodnie z Państwa uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, nr NIP został wyznaczony jako jedyny numer identyfikacyjny przedsiębiorstw, podawanie innych numerów jest zbędne.

2. brak jest w rozporządzeniu jednoznacznej informacji, czy do wniosku koniecznie jest załączanie jakichkolwiek dokumentów – wydaje się, że tak ważna kwestia nie powinna być pozostawiona do rozstrzygnięcia na poziomie Instrukcji

3. pozostawienie obowiązku podawania informacji o rejestracji dla celów podatku VAT UE

Wydaje się, że rejestr EORI w sposób niepotrzebny i niepełny kopiować będzie dane zawarte w innych rejestrach prowadzonych przez właściwe organy państwowe.

W naszej ocenie dużo korzystniejszym byłoby upoważnienie organów celnych do korzystania z baz danych KRS i CEIDG (rejestry publiczne), baz danych przedsiębiorców prowadzonych przez urzędy statystyczne (baza REGON), przedsiębiorców prowadzonych przez urzędy skarbowe (baza NIP, VAT, VAT UE) lub ewentualne powiązanie tych baz.

II. zmiana formularzy dot. miejsc uznanych

Zmianę formularza określonego w projekcie rozporządzenia w sprawie miejsca uznanego ocenić należy bardzo pozytywnie – ujednolicenie praktyki w tym zakresie w sposób bardzo znaczący przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności.

Ze swojej strony pragniemy jednakże by już na etapie formularza (w formie instrukcji wypełniania wniosku) zaznaczyć, czy i ew. jakie dokumenty należy do wniosku załączyć i ew. w jakiej formie.

III. zmiana formularzy dot. zabezpieczeń

Zmiany formularzy w zakresie zabezpieczeń oceniamy pozytywnie i nie wnosimy żadnych uwag w tym zakresie.

W wypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem
Piotr Gołdyn
Prezes Rady

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.