PICLIS o zmianach w rozporządzeniu w sprawie odraczania terminu płatności

Szanowny Pan Jacek Kapica
Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 

Dotyczy: projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności
sygn. PC2-0301-1/2013/KXJ

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji (dalej: Izba) po dokonaniu analizy projektu rozporządzenia w brzmieniu z dnia 22.11.2013 (dalej: projekt rozporządzenia) zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności1 pragnę przedstawić poniższe uwagi wzgl. propozycje zmiany projektu.

Jakkolwiek propozycję zmiany, w szczególności obrany cel, należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż wprowadza ona dalsze ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, to przyjęty projekt wymaga pewnych korekt w zakresie przyjętych rozwiązań.

I. zmiana właściwości miejscowej

Zmiana proponowana projektem rozporządzenia ma m.in. na celu zmianę organu właściwego dla wydawania pozwoleń na odroczenie terminu płatności w przypadku formy drugiej i trzeciej (odroczenie terminu płatności dla należności bieżących i w zw. z pr. uproszczoną).

Zgodnie z projektem, właściwym organem ma być w takiej sytuacji Dyrektor Izby Celnej (dalej: Dyrektor IC) właściwy dla siedziby wnioskodawcy – który to organ celny ma być również docelowo właściwy w sprawach wydawania pozwoleń na procedurę uproszczoną. Takie rozwiązanie w sposób znaczący ułatwiłoby wydawanie pozwolenia jak również sam obieg techniczny dokumentacji – w tym zakresie w całości zgadzamy się z zapisami projektu rozporządzenia oraz przedstawionym uzasadnieniem.

Niestety, aby powyższa zmiana mogła zostać wprowadzona w życie konieczna jest również jednoczesna zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów celnych2. W przeciwnym wypadku rozporządzenie to nie będzie mogło być z powodów technicznych stosowane.

W sytuacji bowiem, gdyby miał być składany wniosek o pozwolenie na odroczenie terminu płatności w zw. z procedurą uproszczoną:

– pozwolenie na odroczenie terminu płatności wydaje Dyrektor IC właściwy dla siedziby wnioskodawcy

– pozwolenie wydawane jest w formie odpowiedniej adnotacji na pozwoleniu na procedurę uproszczoną

– pozwolenie na procedurę uproszczoną wydawane jest przez Dyrektora IC właściwego dla miejsca stosowania procedury uproszczonej

Oznaczałoby to, że pozwolenie na odroczenie terminu płatności powinno być wydane w formie odpowiedniego zapisu (dokonanego przez jednego Dyrektora IC) na pozwoleniu na procedurę uproszczoną (wydanym przez innego Dyrektora IC).

II. zmiana formularza

Zmianę formularza określonego w projekcie rozporządzenia można ocenić pozytywnie. Formularz jest czytelniejszy niż formularz stosowany dotychczas i z uwagi na swoje podobieństwo do pozostałych formularzy określonych w rozporządzeniu w sprawie formularzy w sprawach celnych3 będzie również łatwiejszy w stosowaniu.

Należałoby jednakże zwrócić uwagę na konieczność dodatkowej zmiany zapisów zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku, stanowiącej drugą część załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie odraczania terminu płatności. W wyniku zmiany formularza wniosku zapisy zawarte w instrukcji stały się zupełnie nieaktualne i wymagają ich dostosowania.

III. odraczanie należności dla agencji celnych

Projekt rozporządzenia, jakkolwiek wprowadza pewne ułatwienie w zakresie stosowania odroczeń terminu płatności, pomija niestety zupełnie niektóre podmioty działające na rynku usług celnych. W formie przyjętej przez projekt rozporządzenia korzyści wynikające ze stosowania odroczenia terminu płatności skierowane są wyłącznie do importerów.

W takiej formie z rozporządzenia tego nie są w stanie korzystać agencje celne, świadczące swoje usługi na rzecz importerów. Z treści pozwolenia na odroczenie terminu płatności wynika bowiem, że pozwolenie to może uzyskać podmiot dla siebie, ale już agencja celna dla swoich klientów nie.

W naszej ocenie jest to bardzo poważna wada takiego rozwiązania. Na rynku bowiem panuje bardzo daleko posunięta specjalizacja: importerzy i eksporterzy często przekazują całą obsługę swoich odpraw oraz wszystkich kwestii celnych agencjom celnym, zajmującym się profesjonalnie świadczeniem usług celnych. Importerzy nie są w takiej sytuacji zainteresowani śledzeniem zmian przepisów czy sprawdzaniem warunków uzyskania odpowiednich pozwoleń, oczekując, by całość tego typu zagadnień była załatwiana przez wyznaczone przez nich agencje celne.

W tym zakresie proponowałbym spojrzeć na sposób rozwiązania tej kwestii przyjęty w Niemczech.

Pozwolenia na odroczenie terminu płatności wydawane przez niemieckie organy celne mogą być wydawane zarówno bezpośrednio importerom jak i spedycjom celnym. W tym pierwszym wypadku odroczenie terminu płatności dotyczyłoby należności z tytułu importu swoich towarów, w tej drugiej sytuacji – należności z tytułu importu towarów swoich klientów.

By móc wybrać formę odroczenia w formularzu wniosku należy jedynie zaznaczyć odpowiednią opcję. Na pozwoleniu na odroczenie terminu płatności opcje te zaznaczane są literami E (dla należności własnych) i F (dla należności cudzych).

W naszej ocenie wprowadzenie możliwości stosowania pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych swoich klientów ma podstawowe znaczenie dla rozwoju rynku usług agencji celnych.

 

Analiza niemieckiego systemu pozwoleń na odroczenie terminu płatności pozwala zauważyć jeszcze kilka bardzo istotnych braków polskiego systemu:

1. pozwolenie na odroczenie terminu płatności może dotyczyć podatku VAT

2. pozwolenie na odroczenie terminu płatności w zakresie VAT wydawane jest przez ten sam organ celny

3. dwie opcje zapłaty należności – przelew lub upoważnienie do pobierania z konta

Wydaje się, że powyższe punkty mają bardzo duże znaczenie dla całkowitej oceny korzyści wynikających z pozwolenia na odroczenie terminu płatności. W sytuacji bowiem, gdyby agencja celna mogła uzyskać odpowiednie pozwolenie by stosować je na rzecz swoich klientów, mogłoby to stanowić bardzo poważny atut marketingowy. Stanowić to by mogło bowiem znaczące ułatwienie dla potencjalnych klientów takiej agencji, którzy mogliby korzystać z tych ułatwień, nie musząc się przejmować takimi sprawami jak potrzeba uzyskiwania pozwolenia.

Nasza Izba stoi na stanowisku, że upowszechnienie możliwości stosowania ułatwień płatniczych w postaci odroczenia terminu płatności, może w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju rynku usług celnych. Dla administracji celnej byłoby to z niewątpliwą korzyścią, gdyż agencje celne reprezentujące swoich klientów są dla służb celnych wiarygodnym i sprawdzonym partnerem ułatwiającym porozumienie z importerami i eksporterami.

Z uwagi na okoliczność, że wprowadzane rozwiązania stanowiłyby dodatkowe ułatwienia finansowe, możliwe byłoby powiązanie możliwości stosowania odroczenia terminu płatności dla należności cudzych (tj. należności swoich klientów) z certyfikatem AEO. W ten sposób tylko podmioty uznane w wyniku postępowania audytowego za najbardziej wiarygodne mogłyby skorzystać z tego ułatwienia. Pozostałe podmioty, które z jakichkolwiek przyczyn nie chciały lub nie przeszły tego procesu weryfikacji, mogłyby korzystać z innych, zwyczajnych ułatwień.

W wypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem
Piotr Gołdyn
Prezes Rady

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.