Wyrok TSUE

Szanowni Państwo

poniżej komentarz naszego prawnika;

Zgodnie z tą interpretacją (w załączeniu) jeżeli agencja celna zapłaci za importera podatek VAT (w interpretacji chodziło o agencję która działała w upoważnieniu pośrednim), to ten podatek nie jest dla agencji celnej odliczalny. Podatek VAT importowy może stanowić podatek VAT naliczony ale tylko dla importera, nawet jeżeli tak jak w tej sprawie agencja była zgłaszającym (jako przedstawiciel pośredni).
Należy również zwrócić uwagę na to, że Urząd Skarbowy powołuje się na interpretację wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tym wyrokiem przewoźnik, który zapłaci VAT wynikający z niezamkniętej procedury tranzytu, również nie odliczy sobie tego VAT, gdyż ten podatek jest podatkiem importera a nie przewoźnika. Przewoźnik jest tylko obowiązany do zapłaty.
Co do zasady (ale już nie co do skutku) zgadzam się z tą interpretacją.
Pozdrawiam
Piotr Gołdyn
Prezes Zarządu

 

 

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 28/2016

W dniu 4 listopada 2016 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/428 z dnia 10 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 i rozporządzenie (UE) nr 1063/2010 w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących ogólnego systemu preferencji taryfowych i preferencyjnych środków taryfowych dla określonych krajów lub terytoriów
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 26/2016

W dniu 6 października 2016 r. opublikowane zostały:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Czytaj dalej

Wniosek o zmiany w UKC

Poniżej prezentujemy treść wniosku jaki został złożony w imieniu zarządu PICLiS na spotkanie członków zarządu CONFIAD, który odbywa się w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2016 w Paryżu z prośbą o przekazanie sformalizowanych uwag KE.
Czytaj dalej

Powitanie – zaproszenie

Serdecznie witam nowych członków Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji,
Agencję Celną Krzysztof Ślęzak,Agencję Celną DTA Sp. z o.o. i Agencję Celną „Korporacja AGO” Małgorzata Warzecha,jednocześnie zapraszając kolejne podmioty do podjęcia współpracy z naszą Izbą w obliczu ogromu nowych wyzwań związanych z wprowadzeniem UKC i koniecznością wpływania jak najszerszym gronem na zmiany w jego zapisach zarówno na poziomie krajowym a przede wszystkim unijnym.

Piotr Gołdyn
Prezes Izby